แนวคิด พณ.ผู้ช่วย รมต.อนุสรณ์ ฟูเจริญ

14 พ.ค. 2555

การสร้างเครือข่ายนวัตกรรมการศึกษาระดับเครือข่ายโรงเรียน

      งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา กลุ่มงานนิเทศการศึกษา จะดำเนินการสร้างเครือข่ายครูแกนนำ ICT สู่การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมาย จัดทำคลังนวัตกรรมระดับเครือข่ายโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ ทุก ๆ เครือข่ายโรงเรียน โดยดำเนินการเป็นระบบ อิเล็คทรอนิคส์ โดยให้ครูได้เรียนรู้ระบบเครือข่าย social  network และนำมาใช้ในการดำเนิน'งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

จำนวนครั้งที่เข้าดู